Аналіз системи управління запасами

Створення запасів на різних стадіях виробничого процесу є об’єктивно необхідним. Наявність запасів дозволяє знизити вимоги до ступеня погодженості виробничих процесів на різних ділянках, а, отже, і відповідні витрати на організацію управління цими процесами.

Прогнозування.
Розробкою прогнозів і складанням відповідних планів займається планово-економічний відділ. Інформація з торгового дому про кількість замовлень за період й інформація про відвантаження зі складу передається саме в планово-економічний відділ. Таку інформацію аналізують, розраховують динамічні показники й порівнюють з минулими роками. Потім з урахуванням виробничих потужностей й динаміки річного приросту формується остаточний план.

Таблиця 7

Класифікація витрат підприємства за групами *

Групи витрат Найменування витрат
Витрати на утримання підрозділу підприємства, який пов’язаний зі збутом продукції - на оплату праці і комісійні винагороди працівникам підрозділів, продавцям і торговим агентам, які забезпечують збут продукції; - відрахування на соціальні заходи; - витрати на оплату службових відряджень; - витрати на матеріали і канцелярські товари та др.; - витрати на утримання, ремонт, експлуатацію основних засобів, необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, пов’язаних зі збутом продукції;
Витрати на підготовку продукції до реалізації - витрати на зберігання і упаковку продукції; - витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філіалів, представництв) підприємства; - витрати на ремонт тари; - витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; - витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), яка зберігається на складі підприємства;
Витрати на розподіл та реалізацію продукції - витрати на вантаження та розвантаження продукції; - витрати на транспортування, перевалювання і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги; пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору поставки;
Витрати на проведення рекламних заходів та дослідження ринку - на розробку і видання рекламних виробів; - на розробку і видання ескізів етикеток, зразків упаковки; - на рекламу в засобах масової інформації; - на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно- та відеофільмів; - на заощадження і експедицію рекламних матеріалів; - на оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продажів, включаючи відрядження працівників підприємства на виставку продукції підприємства; - на придбання літератури інформаційного характеру для дослідження ринку;
Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції - податки і збори; - витрати, пов’язані із забезпеченням правил техніки безпеки і охорони праці



Аналіз структури запасів ПрАТ “МЗМВ”Оскар”

Таблиця 8

Абсолютні величини, тис.грн Питома вага(%) у загальній величині активів Зміни в абсолютних величинах
Показники 2010р. 2011р. 2012р. 2010р. 2011р. 2012р. 2009-2010р.р. 2010-2011р.р.
Виробничі запаси 4734,2 74,31 87,17 97,6 6717,8
Незавершене виробництво 25,8 - - 0,40 - - -25,8 -
Готова продукція 1606,6 1685,2 25,22 12,83 2,40 78,6 -1174,2
Товари 3,9 - - 0,06 - - -3,9 -
Разом запасів 6370,5 13137,2 - -

Запаси створюються з метою:

• сприяння обслуговуванню споживачів (наявність запасів – важливий чинник утримування споживачів, пов'язаний із можливістю поставки продукції в будь-який час);

• сприяння гнучкості виробництва (здатність швидко переходити на виробництво іншої продукції завдяки запасам, можливість задовольнити попит на продукцію, яка в даний час не виробляється);

• сприяння визначеності виробництва (чим більш невизначена ситуація на ринку, тим більша необхідність страхування створенням резервних запасів);

• сприяння згладжуванню виробництва (здатність задовольняти попит у періоди максимального збуту без збільшення обсягу виробництва);

• отримання прибутку шляхом цінової спекуляції (в період інфляції можна отримати прибуток купівлею запасів за нижчою ціною і продажем їх у майбутньому).



Створення та зберігання запасів потребують значних витрат, і щорічна їх сума перевищує чверть вартості самих запасів. Тому важливо керувати запасами, щоб зазначені витрати були мінімальними і щоб забезпечувався той рівень обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до якого прагне компанія.

РОЗДІЛ 5. Індивідуальне завдання

ABC-аналіз є важливим методом, який використовується на Підприємстві для визначення ключових моментів і пріоритетів. У контролінгу ABC-аналіз дозволяє проводити цілеспрямовані та економічні заходи.

• При ABC-аналізі здійснюється застосування показників у натуральному і вартісному виразі.

ABC-аналіз може бути використаний, перш за все, в матеріально-технічному забезпеченні, виробництві і збуті. В рамках даного аналізу у сфері матеріального — технічного постачання розглядаються кількість і вартість заготівлі матеріальних ресурсів, напівфабрикатів, деталей в розрізі постачальників. У сфері виробництва може бути проведене дослідження величини і зміни постійних витрат. У сфері збуту визначаються замовлення, що надходять, і реалізована продукція. При даному аналізі виходять з того, що затрати часу на виконання робіт не відповідають значимості цих робіт.

Зупинимося детальніше на прикладі застосування АВС-аналізу у сфері матеріально-технічного забезпечення. Згідно з даним методом усю сукупну вартість придбання оцінюють за кожною статтею запасів на даний період. Відтак статті послідовно групуються по зменшенню річної вартості їх придбання. Перші 10 відсотків статей запасів у річній вартості придбання відносять до категорії А, наступні 20 відсотків — до категорії В і ті, що залишилися 70 відсотків, — до категорії С.

З метою отримання сукупної вартості придбання необхідно для кожної статті запасу перемножити розрахункову середню кількість одиниць матеріальних ресурсів, що використовуються за цей період, на розрахункову ціну одиниці запасу (ресурсу).

Для переважної більшості підприємств обробної промисловості відсоток вартості для категорій А, В і С приблизно становить відповідно 70, 20-25 і 10-5 відсотків. На практиці вважається нормальною ситуація, коли від 10 до 15 відсотків статей запасу складають від 70 до 80 відсотків вартості усіх закупівель, а на 70—80 відсотків статей запасів припадає приблизно 10 відсотків сукупної вартості.

З цього випливає, що найбільш суворий контроль необхідно здійснювати за запасами категорії А. Здійснювати його слід доручити начальнику відділу чи служби матеріально-технічного забезпечення чи постачання.

Для цієї категорії запасів доцільно створити невеликий заділ, щоб уникнути великих витрат, пов'язаних з відсутністю запасів. Великі замовлення і резерви швидше за все є характерними для категорії С. Як правило, момент поновлення замовлення за цими видами матеріалів визначають виходячи з конкретних умов, а не на основі кількісного методу, щоб звести до мінімуму витрати на контроль.

Результат ABC-аналізу чітко показує, що необхідно розрізняти А-, В-, С- завдання.

А — завдання — найважливіші, на їх виконання потрібно 5 % часу. Значимість їх вкладу в досягнення цілей оцінюється приблизно у 75 %. Ці завдання можуть бути виконані, як правило, тільки підприємцем або одним з керівників підприємства. А — завдання комплексні, часто переплітаються з іншими, і їх невиконання або надто пізнє виконання викликає великі проблеми. Так, переговори з гуртовими покупцями підприємець повинен проводити самостійно. Ранг даних завдань найвищий.

В — завдання— завдання середньої важливості, які складають приблизно 20 % за затратами часу і 20 % за значимістю. Виконання даних завдань частіше можна делегувати компетентним працівникам. Підприємцю немає необхідності підтримувати контакти зі всіма клієнтами. У нього повинні бути компетентні працівники, яким можна довіряти виконання В — завдань.

С-завдання займають приблизно 75 % часу і вносять вклад в отримання прибутків підприємства тільки в розрізі 5 %. Ці завдання по можливості повинні бути делеговані, щоб мати більше часу для вирішення завдань — А і частково В. Завдання даного класу, в основному, являють собою щоденні рутинні роботи, які дають незначний вклад у досягнення мети (адміністративно-управлінські роботи і частина робіт з кореспонденцією).

Порядок виконання ABC-аналізу такий:

1. Складання списку всіх видів діяльності на відповідний плановий період в один місяць.

2. Упорядкування всіх завдань по важливості, тобто їх вартісній оцінці для досягнення встановлених цілей.

3. Оцінка всіх облікованих видів діяльності у відповідності з ЛВС-шкалою.

4. Перевірка особистого тимчасового графіка з точки зору відповідності важливості завдань і запланованого на їх виконання часу.

5. Коригування тимчасового графіка у відповідності з установкою на А-, В- і С — завдання.

А-, В-, С — завдання повинні бути розмежовані; Робочий день міг би бути повністю заповнений А- і В- завданнями. Однак такий підхід недоцільний. Підприємцю не слід жорстко планувати більше 60 % свого робочого часу; 20 % часу він повинен зарезервувати для вирішення непередбачених питань (розмови з відвідувачами, відповіді на дзвінки, проблеми, що виникли несподівано). Решта 20 % часу необхідно, по можливості, використати для творчої діяльності.

Висновок

Метою практики за темою бакалаврської роботи являється підготовка матеріалів теоретичної, аналітичної та рекомендаційної частин для дипломної бакалаврської роботи.

В даному звіті представлено результати проведеної роботи за період проходження практики на ПрАТ“МЗМВ” Оскар”. В першому розділі представлено актуальність теми та мету дипломної бакалврської роботи, тобто поставлену кінцеву ціль, результат, на який спрямовується дослідження. В другому розділі ми надали узагальнену інформацію про організацію, оцінили основні напрями діяльності та навели результати дослідження їхні специфічних особливостей. В третьому розділі ми проаналізували та узагальнили результати дослідження діючої організаційної структури управління, виявили її відповідність сучасним методам побудови, зв'язок між підрозділами, службами та відділами управління, оцінили виявлені зміни в організаційній системі управління за останні три роки та їхні наслідки.

В розділі комплексного аналізу операційно-господарської та ринкової діяльності організації ми дослідили стан зовнішнього середовища організації за допомогою SWOT аналізу і обґрунтували стратегічні напрями розвитку ринкової діяльності. Охарактеризувати фінансовий стан організації у динаміці за напрямами: оцінка рентабельності організації, оцінка ліквідності організації, фінансової стійкості та ділової активності підприємства. В четвертому розділі навели результати аналізу логістичного обслуговування, а саме системи транспортування, системи складування, системи управління запасами. Індивідуальне завдання за темою бакалаврської роботи сформульоване відповідно до теми бакалаврської роботи, а саме про концепцію загального управління якістю в логістиці, і ми описали метод ABC аналізу

Список використаної літератури

1. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник, В.І. Довбенко, В.М. Мельник – Львів,НУ “Львівська Політехніка” 2010р.

2. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навчальний посібник /[за ред.. Ілляшенко С.Н]. – Суми, ВТД «Університетська книга»,2004 – 278с.

3.Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від остання редакцiявiд 14.07.2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15

4. Давтян Н.Т. Уточнення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» / Н.Т. Давтян /

5. Сердюк-Копчекчи Ю.В. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств: дис. …к.е.н: 08.00.08 / Сердюк-Копчекчи Юлія Володимирівна. – Д., 2008. – 233 с.

6. Фомин П.А. Особенностиоценкипотенциалапромышленныхпредприятий / Фомин П.А., Старовойтов М.К. // [Електронний ресурс].

7. Пузирьова П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств: Автореф. дис. канд. наук: 08.06.01 – 2009. – [Електронний ресурс].

Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=2857-17

8. http://www.dobravoda.com.ua/docs/zvit_2011.pdf

9. http://analitic.ub.ua/1893-sistemu-upravlinnya-skladom-qguar-wms-pro-vprovadeno-y-na-morshinskomu-zavodi-mineralnih-vod.html

10. http://www.morshinska.ua/


7701093453823795.html
7701138543042187.html
    PR.RU™